Warsztaty o odpowiedzialności prawnej nieletnich - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Warsztaty o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 02.03.2021

Sokólskie policjantki przeprowadziły warsztaty on-line dla młodzieży. Zajęcia dotyczyły między innymi zagrożeń jakie niosą za sobą środki odurzające i odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przeprowadziły warsztaty on-line z uczniami sokólskich szkół podstawowych. Prowadzące zajęcia wiele uwagi poświęciły problemowi "dopalaczy" w tym także aspektom prawnym, związanym z posiadaniem środków odurzających. Wirtualne spotkania były też okazją do omówienia odpowiedzialności prawnej nieletnich. Problematykę tę reguluje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, której celem jest między innymi dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego.

Podstawowe pojęcia:

Nieletni:
- osoba, która w wieku 13-17 lat popełniła czyn karalny,
- osoba zagrożona demoralizacją do 18 roku życia,
- osoba, wobec której stosuje się środki wychowawcze i poprawcze do 21 roku życia.

Małoletni: osoba w wieku poniżej 18 roku życia (Kodeks cywilny).

Młodociany: osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21 roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwsze instancji nie osiągnęła 24 roku życia (Kodeks karny).

Czyn karalny: rozumie się przez to czyn zabroniony przez ustawę jako:
- przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
- wykroczenie określone w art. 50a, art. 51, art. 69, art. 74, art.76, art. 85, art. 87, art. 119, art. 122, art. 124, art. 133 lub art.143 Kodeksu wykroczeń.

Demoralizacja: według słownika języka polskiego jest to odrzucenie obowiązujących norm moralnych, prowadzące do łamania prawa, rozwiązłości obyczajów i tym podobne. Innymi słowami jest to proces polegający na łamaniu powszechnie przyjętych w społeczeństwie norm i zasad postępowania.

Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletniego:
- popełnienie czynu karalnego/zabronionego,
- używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,
- uprawianie prostytucji,
- żebranie,
- uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,
- palenie wyrobów tytoniowych,
- używanie słów nieprzyzwoitych,
- przemoc w rodzinie,
- inne zachowania naruszające zasady współżycia społecznego.

Dodatkowo, w miniony weekend policjantki sprawdzały miejsca grupowania się młodzieży wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przeprowadziły rozmowy profilaktyczne z młodymi ludźmi i rozdawały odblaski. Sokólska Policja otrzymała wcześniej elementy odblaskowe od Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.