Odprawa Roczna Ruchu Drogowego - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Roczna Ruchu Drogowego

Data publikacji 25.02.2011

W Sokółce odbyła się narada naczelników Ruchu Drogowego Komend Miejskich i Powiatowych z garnizonu podlaskiego. Omówiono efekty pracy i priorytety na bieżący rok.


Wczoraj po raz kolejny sokólscy funkcjonariusze gościli w swoim mieście Naczelników Ruchu Drogowego Komend Miejskich i Powiatowych z całego Województwa Podlaskiego. W naradzie udział wziął Podlaski Komendant Wojewódzki Policji insp. Igor Parfieniuk, Pierwszy Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Adam Petelski oraz Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Józef Sulima a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i WORD Białystok. Przybyłych na miejsce gości powitał Naczelnik Wydziału Ruch Drogowy KWP w Białymstoku – nadkom. Bogumił Matwieju wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Sokółce mł. insp. Wiesławem Małachwiejem. Głównym celem narady było przedstawienie efektów pracy poszczególnych komend oraz omówienie osiągniętych wyników na tle innych województw Polski, które omówił nadkom. Matwiejuk. Na odprawie poruszono również kwestie logistyczne, takie jak zakup i rozdysponowanie nowych wideorejetratorów. Przybyli na odprawę goście w swoich wystąpieniach bardzo wysoko ocenili pracę podlaskich funkcjonariuszy ruchu drogowego. Na zakończenie Komendanci Wojewódzcy podziękowali za pośrednictwem naczelników, policjantom za trud włożony w pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.