Informacja o naborze na stanowisko specjalisty ds. informatyki - Aktualności - KPP Sokółka

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja o naborze na stanowisko specjalisty ds. informatyki

Data publikacji 04.04.2011

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista do spraw informatyki

Wymiar etatu: 1   Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:      Sokółka 16-100 Sokółka ul. Białostocka 69b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  • zapewnienie prawidłowego działania sprzętu komputerowego, systemów komputerowych i aplikacji policyjnych,
  • aktualizacja strony internetowej KPP, administrowanie serwerem internetowym oraz siecią internetową,
  • wdrażanie nowego sprzętu i oprogramowania oraz systemów informatycznych,
  • administrowanie systemami informatycznymi.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e :
wykształcenie: średnie informatyka, elektronika, teleinformatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemów informatycznych

pozostałe wymagania niezbędne:
znajomość systemów operacyjnych Microsoft (Windows, DOS, LINUX)
znajomość architektury komputera
znajomość zagadnień sieci LAN, WAN, technologii internetowych, okablowań strukturalnych
znajomość zagadnień związanych z ochroną informacji i zabezpieczeniami systemów

wymagania dodatkowe:
prawo jazdy kat. B
wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, elektroniki, teleinformatyki
doświadczenie w zakresie administratora sieci komputerowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
kopie świadectw pracy
kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
15-04-2011
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji
Białostocka 69b
16-100 Sokółka

Inne informacje:
Proponowane wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze 2261,72 + dodatek z tytułu wysługi lat. Spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną wyłonieni kandydaci do rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie. Oferty otrzymane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.