Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stan bezpieczeństwa na drogach województwa podlaskiego przyczyny, skutki oraz działania podejmowane przez Policję

Data publikacji 12.08.2013

Analizując dane (poniżej tabela nr 1) - należy stwierdzić, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie województwa podlaskiego stale się poprawia. Od 2010 roku liczba wypadków drogowych na terenie województwa podlaskiego spadła o 88, liczba osób zabitych spadła o 8 zaś liczba osób rannych w wyniku zdarzeń drogowych spadła o 186. Należy zauważyć blisko 40–sto procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2012 roku, który w bieżącym roku był najwyższym spadkiem w całej Polsce. Żadne z województw nie odnotowało takiego spadku w analizowanym okresie czasu.

Dane uwzględnione w kolejnym zestawieniu (poniżej tabela nr 2) wskazują liczbę wypadków drogowych i liczbę zabitych na 100 tyś mieszkańców. Widać wyraźnie, że wskaźnik wypadków drogowych w Polsce jest wyższy o 15,6 zaś wskaźnik zabitych w Polsce jest niższy od przedmiotowego wskaźnika o jedyne 0,4.

W zestawieniu (poniżej tabela nr 3) zebrane dane wskazują, że od 2011 roku liczba zdarzeń drogowych w terenie zabudowanym oraz niezabudowanym stale maleje oraz, że liczba wypadków w terenie zabudowanym jest wyższa niż poza terenem zabudowanym.

Analizując dane (poniżej tabela nr 4) należy zauważyć sukcesywny spadek wypadków drogowych na drogach każdej kategorii, największy spadek zaś na drogach krajowych, który wyniósł w ciągu trzech lat 15%. Najwyższy spadek wypadków drogowych odnotowano na drogach krajowych nr 8, 61 i 65 (łącznie 18 wypadków mniej w porównaniu do roku 2012) a więc najważniejszych, tranzytowych ciągach komunikacyjnych.

Sprawcy wypadków drogowych wg. rodzaju pojazdu/uczestnika ruchu w okresie styczeń– czerwiec 2013 roku:

- kierujący samochodami osobowymi spowodowali 179 wypadków (65,8% ogółu wypadków),

- kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 31 wypadków (11,4% ogółu wypadków),

- osoby piesze spowodowały 28 wypadków (10,3% ogółu wypadków).

Przyczyny zdarzeń drogowych w okresie styczeń–czerwiec 2013 roku:

- nadmierna prędkość lub niedostosowana do panujących warunków na drodze: 29,9% ogółu wypadków,

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu: 18,7% ogółu wypadków,

- nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych: 9% ogółu wypadków,

- nieprawidłowe manewry (cofanie, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie): 6,1% ogółu wypadków,

- nieostrożne wejście na jezdnię: 7,6% ogółu wypadków.

Dane dotyczące nietrzeźwych w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku wskazują, że wypadki powodowali:

- kierujący pojazdami osobowymi: 22 wypadki drogowe,

- piesi: 9 wypadków drogowych,

- kierujący samochodami ciężarowymi: 3 wypadki.

Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez cudzoziemców kierujących pojazdami:

- w 2012 roku na terenie województwa podlaskiego cudzoziemcy kierujący pojazdami spowodowali 31 wypadków drogowych (10,2% ogółu wypadków), w wypadkach tych zginęło 7 osób (11,9% ogółu ofiar śmiertelnych), zaś zostało rannych 54 osoby (12,1% ogółu osób rannych).

W 2012 roku na terenie Polski wśród cudzoziemców najczęściej sprawcami wypadków byli:

 * obywatele Niemiec (53 wypadki),

 * obywatele Ukrainy (48 wypadków),

 * obywatele Litwy (32 wypadki).

Działania podejmowane przez Policję w zakresie poprawy bezpieczeństwa na podlaskich drogach

Ø  Komenda Główna Policji przystąpiła do realizacji Polsko–Szwajcarskiego projektu pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Działaniami w ramach projektu objęto dwa województwa: podlaskie i lubuskie, które zostały wybrane jako najbardziej zagrożone wypadkami drogowymi. W ramach projektu organizowane będą działania profilaktyczne mające na celu poinformowanie społeczeństwa lokalnego o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz sposobach ich minimalizowania, wskazanie organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w ruchu drogowym właściwych kierunków działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (szkolenia). Sfinansowane zostaną również inwestycje na wybranych drogach powiatowych poprawiające infrastrukturę drogi. Sfinansowany również zostanie zakup 6 nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideo rejestratory, które będą służyły jako doskonałe narzędzie do walki z uczestnikami ruchu drogowego stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa na podlaskich drogach. (http://brd.policja.pl/).

Ø  Podlaski Komendant Wojewódzki Policji podjął decyzję o zwiększeniu etatowym komórek organizacyjnych ruchu drogowego województwa podlaskiego o 13 etatów do stanu 272 etatów co stanowić będzie do końca 2013 roku do 10,7 % etatów do ogólnej liczby etatów policyjnych województwa podlaskiego.

Ø  Funkcjonariusze podlaskiej Policji we współpracy z wieloma instytucjami samorządowymi, pozarządowymi (stowarzyszenia, fundacje), a także Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego woj. podlaskiego realizują działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Są to znane już w województwie podlaskim programy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych, kierujących samochodami i motocyklami.

Ø  Funkcjonariusze podlaskiej Policji inicjują działania kontrole prowadzone we współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego, Służbą Celną, Strażą Graniczną i z Żandarmerią Wojskową. Są to działania wymierzone głównie w uczestników ruchu drogowego dopuszczających się łamania przepisów dotyczących dozwolonej prędkości, nieprawidłowego wyprzedzania, ale także kierowania pojazdem pod działaniem alkoholu czy też niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa. Wiele działań jest skierowanych do kierujących samochodami ciężarowymi. Są to głównie ogólnopolskie działania „Truck” oraz wojewódzkie działania „Tunel”.

Ø  Porozumienia zawarte przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z kierownictwem Służby Celnej, Straży Granicznej, ITD, WIOŚ, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej przewidują skoordynowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki zawartym porozumieniom każdego dnia na drogi województwa podlaskiego wyjeżdża kilkudziesięciu przedstawicieli wymienionych służb pełnić służbę wspólnie z Policją.

Ø  Od kwietnia 2013 roku na drodze krajowej nr 8 prowadzone są skoordynowane z innymi służbami działania pod nazwą „Bezpieczna 8”. Prowadzone działania polegają na zintensyfikowaniu obecności patrolu na drodze krajowej nr 8.

Ø  Zarządca drogi krajowej nr 8 (GDDKiA) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wprowadził na odcinku drogi krajowej nr 8 Białystok–Augustów permanentny zakaz wyprzedzania dla kierujących samochodami ciężarowymi.

Ø  Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie pn. „Bezpieczna 8” z zarządcą dróg krajowych oraz wojewódzkich woj. podlaskiego oraz przedstawicielami Wojewody Podlaskiego jak również przedstawicielami ITD w Białymstoku. W trakcie spotkania przyjęto wnioski w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 8 realizując zadania w ramach inżynierii ruchu drogowego, nadzoru nad ruchem drogowym, działań profilaktycznych i pomocy medycznej.

Ø  Funkcjonariusze województwa podlaskiego przyjęli zasadę „zero tolerancji” wobec kierujących pojazdami stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wobec osób naruszających rażąco przepisy ruchu drogowego wykorzystują możliwość zatrzymania kierującemu prawa jazdy. W okresie styczeń-czerwiec 2013 roku dokonano 134 zatrzymań praw jazdy.

źródło – Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.podlaska.policja.gov.pl/