Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Apel do mieszkańców i turystów odwiedzających gminy Szudziałowo i Krynki

Data publikacji 12.08.2014

Apel do mieszkańców i turystów odwiedzających gminy Szudziałowo i Krynki


W dniu wczorajszym Głów­ny Le­karz We­te­ry­na­rii potwierdził obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika znaleziono w pobliżu miejscowości Horczaki Górne (gmina Szudziałowo). W związku z tym zwró­cił się dzi­siaj do miesz­kań­ców i tu­ry­stów z te­re­nu czte­rech gmin województwa podlaskiego: Gródek i Michałowo (po­wiat bia­ło­stoc­ki) oraz Krynki i Szudziałowo (powiat so­kól­ski), by zre­zy­gno­wa­li z wy­praw do lasu, spa­ce­rów czy grzy­bo­bra­nia.

Cho­dzi o moż­li­wość prze­no­sze­nia wi­ru­sa ASF na butach, ubraniu, narzędziach itp., a także wraz z zebranym runem leśnym. Zgodnie z apelem Głównego Lekarza Weterynarii może to stanowić zagrożenie dla świń. Choroba jest trudna do zwalczania, nie ma na nią szczepionki, co sprawia, że powoduje duże straty materialne. Choroba nie jest groźna dla ludzi.

Wydane w miniony piątek 8 sierpnia 2014 roku Rozporządzenie nr 4/2014 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  na terenie powiatów: białostockiego i sokólskiego zawiera okre zakazy, które obowiązują na obszarze zapowietrzonym, m.in. zakaz wywożenia i przywożenia świń z i do gospodarstw bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem dróg w gospodarstwie), wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń oraz organizacji targów, wystaw zwierząt, polowań zbiorowych i odłowów.Nakazuje się tam m.in. oczyszczenie i odkażenie środków transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów i używanego sprzętu, oznakowanie obszaru zapowietrzonego tablicami, a na drogach wylotowych z niego oraz np. przed szkołami i sklepami - umieszczenie mat dezynfekcyjnych. Podobne maty muszą być umieszczone przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie.Część z tych zakazów i nakazów obowiązuje też na większym obszarze, w strefie zagrożonej wystąpieniem ASF, która ma promień 7 km od obszaru zapowietrzonego.

 

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.sokolka.policja.gov.pl

 

Pliki do pobrania