Dzielnicowy Sidra - Sidra - KPP Sokółka

Dzielnicowy Sidra

Data publikacji 26.02.2009

 
Dzielnicowy
sierż. Piotr Gałażyn

Telefon: 85 7225204 
kom. 885 997 337
dzielnicowy.dabrowa-bia4@bk.policja.gov.pl
Rejon służbowy - gmina Sidra
 
Zagrożenie:
 
Niestosowanie się do znaków B-36 "Zakaz zatrzymywania się" w Sidrze na ul. Szkolnej w rejonie Szkoły Podstawowej, obowiązujący w dniach nauki szkolnej w godz. 7:15, nie dotyczący autobusów szkolnych. 
 
 
Źródło informacji o zagrożeniu:
 
Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów pracowników szkoły, mieszkańców gminy Sidra, oraz własnego rozpoznania. 
 
 
Okres obowiązywania planu:
 
I połowa 2019 roku 
 
 
Zaplanowane działania:
 
     Sporządzenie KZD, wystosowanie pisma do Wójta Sidry i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sidrze informujące o danym działaniu priorytetowym, oraz z prośbą o zamieszczeniu informacji o planie na stronach internetowych, spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sidrze, celem nawiązania współpracy w ramach planu, oraz z prośbą o rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi odwożonymi autobusami szkolnymi, oraz apelowanie do rodziców przywożących/odbierających pojazdami dzieci ze szkoły o niezatrzymywanie się w miejscu objętym zakazem, zorganizowanie spotkania ze społeczeństwem (mieszkańcy ul. Szkolnej w Sidrze), celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń, oraz  poinformowania o konsekwencjach prawnych niestosowania się do znaku B-36 w czasie obowiązywania zakazu, działania z funkcjonariuszami WRD KPP w Sokółce pod kątem sprawdzenia ładu i porządku w rejonie Szkoły Podstawowej, działania z funkcjonariuszami Zespołu d/s Prewencji, oraz dzielnicowymi z sąsiedniego rejonu pod kątem sprawdzenia ładu i porządku w rejonie Szkoły Podstawowej, spotkanie z rodzicami i opiekunami uczniów Szkoły Podstawowej w Sidrze, celem rozpowszechnienia informacji o planie, zapobiegania popełnianiu wykroczeń, oraz  poinformowania o konsekwencjach prawnych niestosowania się do znaku B-36 w czasie obowiązywania zakazu, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań, oraz odwiedzin rodzin, spotkanie z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Sidrze, celem poczynienia ustaleń co do przedmiotowego zjawiska, oraz sprawowanym nadzorze nad dziećmi w trakcie odwozów autobusami szkolnymi,  kontrola miejsca zagrożonego i bezwzględne reagowanie na osoby niestosujące się do znaków B-36 w czasie zakazu, prowadzenie profilaktyki wśród mieszkańców Sidry, sporządzanie KZD w przypadku nasilenia się zagrożenia, oraz zachęcanie do korzystania z KMZ, oraz kontaktu na nr tel. dzielnicowego w przypadku ujawniania wykroczeń. analiza podjętych działań i ocena realizacji planu.
 
 
Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań raz zakres ich działań:
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sidrze- zamieszczenie na stronie Szkoły Podstawowej w Sidrze informacji o PDP,  rozpowszechnianie informacji na temat zagrożenia w trakcie zebrań Rady Pedagogicznej ze zwróceniem uwagi na sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi odwożonymi autobusami szkolnymi, kontrola sprawowanej opieki nad dziećmi w trakcie odwozów, oraz apelowanie do rodziców przywożących/odbierających pojazdami dzieci ze szkoły o niezatrzymywanie się w miejscu objętym zakazem.
 
 
Rejon służbowy: 
 
Sidra, Bieniasze, Bierniki, Bierwicha, Chwaszczewo, Holiki, Jacowlany, Jałówka, Jurasze, Krzysztoforowo, Majewo Kościelne, Makowlany, Nowinka, Ogrodniki, Podsutki, Poganica, Pohorany, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siderka, Siekierka, Słomianka, Staworowo, Szostaki, Śniczany, Wandzin, Władysławowo, Wólka, Zalesie, Zwierżany.