Jeżeli jestes osoba pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatna pomoc.

Data publikacji 22.02.2016

INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ ORAZ OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SOKÓLSKIEGO (2017/2018)

Opracowane przez PCPR w Sokółce

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390.) art. 2 pkt. 2 definiuje przemoc w rodzinie jako: jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

RODZAJE PRZEMOCY:

PRZEMOC FIZYCZNA Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).

PRZEMOC PSYCHICZNA Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).

PRZEMOC SEKSUALNA Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

PRZEMOC EKONOMICZNA Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).

PRZEMOCĄ jest także ZANIEDBYWANIE I NIEZASPOKAJANIE podstawowych potrzeb członka rodziny, które prowadzi do jego cierpienia.

PAMIETAJ;

  • nic nie usprawiedliwia przemocy
  • przemoc domowa jest przestępstwem
  • przemoc nie skończy się sama z siebie
  • pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia

 

Po zapoznaniu się z informatorem zachęcamy także te osoby, które nie doświadczają przemocy, aby w przyszłości umiały ochronić siebie, ale też by łatwiej im było wesprzeć tych, którzy doświadczając przemocy nie mają ani sił, ani wiary w możliwości wprowadzenia w swoje życie pozytywnych zmian.

 

L.p.

 

Instytucja

Dane teleadresowe

 

Zakres oddziaływań

adres

telefon

e-mail

 

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Sokółce

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8

16–100 Sokółka

85 711 08 23

85 711 08 43

 

fax 85 711 08 61

pcpr.sokolka@sokolka-powiat.pl

- realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

 

- poradnictwo psychologiczne i prawne osobom doznającym przemocy oraz sprawcom przemocy.

2.

Komenda Powiatowa Policji
w Sokółce

ul. Białostocka 69 b

16-100 Sokółka

85 670 47 00

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

 

 

- przeprowadzanie interwencji domowych,

 

 

-  procedura Niebieskiej Karty.

3.

Komisariat Policji
w Dąbrowie Białostockiej

ul. 1000-lecia PP 8

16-200 Dąbrowa Białostocka

85 722 52 12

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

4.

Posterunek Policji
w Kuźnicy

ul. Sokólska 20

16-123 Kuźnica

85 670 41 37

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

5.

Posterunek Policji
w Krynkach

ul. Grodzieńska 5

16-120 Krynki

85 670 41 36

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

6.

Posterunek Policji
w Janowie

ul. Parkowa 7
16-130 Janów

85 670 41 35

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

7.

Posterunek Policji
w Suchowoli

ul. 3 Maja 33
16-150 Suchowola

85 670 41 38

komendant.kpp@sokolka.bk. policja.gov.pl

8.

Zespół Interdyscyplinarny przy OPS
w Sokółce

ul. Wojska Polskiego 7 16-100 Sokółka

85 711 20 64

opssok@op.pl

 

 

-  diagnozowanie  problemu przemocy w rodzinie,

 

 

-   podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,

 

 

-   inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie.

9.

Zespół Interdyscyplinarny w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

85 712 12 46

85 712 03 63

mops@zetobi.com.pl

10.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Janów

ul. Parkowa 3

16-130 Janów

85 721 62 88
w 140 i w 150

gops  janow@wp.pl

11.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Korycin

ul. Knyszyńska 2a

16-140 Korycin

85 722 91 91

 

85 722 91 80

gops@korycin.pl

12.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Krynki

ul. Garbarska 16

16-120 Krynki

85 722 85 50

w 40

gops@krynki.pl

13.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kuźnica

Plac 1000-lecia Państwa Polskiego,

16-123 Kuźnica

85 722 92 99

85 722 92 96

gops@kuznica.ug.gov.pl

14.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Nowy Dwór

ul. Wesoła 2

16-205 Nowy Dwór

85 722 65 49

gopsnd@poczta.onet.pl

15.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Sidrze

ul. Rynek 5

16-124 Sidra

85 722 09 89

gopssidra@wp.pl

16.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Suchowoli

Plac Kościuszki 5

16-150 Suchowola

85 722 94 17

mgops@suchowola.pl

17.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Szudziałowie

ul. Bankowa 1

16-113 Szudziałowo

85 722 17 94

gopsszudzialowo@op.pl

 

18.

Punkt konsultacyjny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w OPS Sokółce

ul. Wojska Polskiego 7

16-100 Sokółka

85 711 20 64

opssok@op.pl

- grupa wsparcia dla kobiet  doznających przemocy,

-  specjalistyczne poradnictwo osobom zagrożonym
i doznającym przemocy
w rodzinie poprzez psychologa, psychiatrę, prawnika, pedagoga.

19.

Gminny Punkt Pomocy Psychologicznej
w Kuźnicy

ul. Sidrzańska 2
16-123 Kuźnica

85 722 92 96

fax: 85 722 92 96

gops@kuznica.ug.gov.pl

-  udzielanie poradnictwa psychologicznego, prowadzenie indywidualnych konsultacji.

20.

Punkt Informacyjno- Kontaktowy w Krynkach

ul. Grodzieńska 7

16-120 Krynki

-

-

-   poradnictwo psychologiczne osobom doznającym przemocy oraz sprawcom przemocy.

21.

Sąd Rejonowy
w Sokółce

 

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7
16-100 Sokółka

 

85 711 41 29

sekretariat@sokolka.sr.gov.pl

 -   z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości
i ochrony prawnej w obszarze określonym właściwością miejscową
i rzeczową.

22.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7

16-100 Sokółka

85 711 41 29

kuratorzy@sokolka.sr.gov.pl

-   pouczanie podopiecznych
o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu oraz sposobie i terminach ich realizacji,

-  współpraca z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

23.

Prokuratura Rejonowa

w Sokółce

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 7

16-100 Sokółka

 

85 722 99 60

sekretariat.sokolka@bialystok.po.gov.pl

-  zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniu prowadzonym przed sądem rejonowym oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych.

24.

Punkt Pomocy Rodzinie- Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1

16-200 Dąbrowa Białostocka

 

882 129 053

 

 

 

85 711 73 46

 

 

mops@zetobi.com.pl

-   poradnictwo psychologiczne,

 

 

-  poradnictwo prawne.

25.

Gminny Punkt Pomocy Rodzinie
w Sokółce

Plac Kościuszki 26

16-100 Sokółka

784 750 896

-

-   poradnictwo psychologiczne,

-   poradnictwo rodzinne

    (trudności we wzajemnych relacjach, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów).

-   indywidualna terapia uzależnień.

26.

Sokólski Fundusz Lokalny-Ośrodek Wsparcia Rodziny
w Sokółce

Plac Kościuszki 9,

16-100 Sokółka

85 711 57 00

fundacjasfl@gmail.com 

-  poradnictwo prawne i rodzinne,

-   Ośrodek Wsparcia Rodziny: pomoc psychologiczna i przeciwdziałanie przemocy,

-   prowadzenie świetlic środowiskowych: „Koniczynka” i „Stokrotka”,

-   realizacja programów; Pomoc Stypendialna dla uczniów i studentów, Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci, Program Działaj Lokalnie wsparcie dla organizacji i grup z Powiatu Sokólskiego.