Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań jednym z Nas! Czekamy właśnie na Ciebie!

Data publikacji 06.01.2022

 UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2022 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:  
 


7 marca

14 czerwca

2 sierpnia

19 września

29 grudnia

OSOBY ZAINTERESOWANE SŁUŻBĄ W POLICJI

PROSZONE SĄ O DOSTARCZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW

DO SEKCJI DOBORU I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

WYDZIAŁU KADR, SZKOLENIA I OBSŁUGI PRAWNEJ

KWP W BIAŁYMSTOKU

DROGĄ POCZTOWĄ/E-MAIL NA ADRES:

 

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego

Wydziału Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KWP w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65

15-003 Białystok

Adres e-mail:

dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl

istnieje możliwość osobistego składania  dokumentów rekrutacyjnych w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce.
 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020r., poz. 360, z późń. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1271)

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2022 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Policji.

 • policjantka na Quadzie w tle zachód słońca
 • policjant mierzy prędkość
 • policjant patrzący przez lornetkę
Powrót na górę strony