Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej komendy powiatowej policji w Sokółce

Komenda Powiatowej Policji w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06

Strona internetowa http://www.sokolka.policja.gov.pl/  jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://sokolka.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 100%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierżant Magdalena Afonin, e-mail- oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl, nr tel. +48 47 712 32 61
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu należy kierować do Elżbiety Piktel, e-mail elzbieta.piktel@sokolka.policja.gov.pl , nr tel. +48 47 712 32 61.
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierżant Magdalena Afonin,  e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl, nr tel. +48 47 712 32 61
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest sierżant Magdalena Afonin,  e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl, nr tel. +48 47 712 32 61

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
ul. Białostocka 69 b,
16-123 Sokółka.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sokółce możliwy jest od ulicy Białostockiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Białostockiej 69 b w Sokółce. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku na ścianie frontalnej.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej i w centralnej części znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przed wejściem głównym.

Na początku podjazdu, po lewej stronie na ścianie znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku. Po lewej stronie przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek za pomocą, którego można przywołać policjanta.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji
i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest szklaną ścianą z drzwiami otwieranymi za pomocą karty magnetycznej, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie w holu głównym. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany
do potrzeb osób poruszających się na wózku.

 • W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie, przy Pokoju Przyjęć Interesantów. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a
 • - tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" zamocowana jest na ścianie budynku po lewej stronie drzwi wejściowych, przed wjazdem na pochylnię.

Informujemy, że na teren Komendy Powiatowej Policji w Sokółce można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce nie ma tłumacza języka migowego, jest natomiast możliwość tłumaczenia online za pomocą aplikacji Jobber. Szczegóły posiada dyżurny jednostki.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej, ulica Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 .

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy tysiąclecia Państwa Polskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym na ścianie frontalnej budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy bramce wejściowej po lewej stronie znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Wejście odbywa się przez drzwi otwierane do zewnątrz.

Bezpośrednio przy drzwiach wejściowych znajduje się poczekalnia. Po prawej stronie poczekalni znajduje się stanowisko dyżurującego funkcjonariusza, toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się po lewej stronie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

Informujemy, że na teren Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Posterunek Policji w Kuźnicy, ulica Sokólska 20

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Sokólskiej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, brak parkingu dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, przy drzwiach po prawej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy. Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz.

Na wprost znajduje się poczekalnia, brak toalety dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Kuźnicy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Posterunek Policji w Krynkach, ulica Grodzieńska 5

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Grodzieńskiej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, brak parkingu dla interesantów z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku, przy drzwiach po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy. Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz.

Po lewej stronie znajduje się poczekalnia, na wprost znajduje się toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Krynkach można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Posterunek Policji w Janowie, ulica Parkowa 15

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Parkowej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym na ścianie frontowej budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem po lewej stronie umieszczono domofon, który łączy interesanta z dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz.

Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Janowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Posterunek Policji w Suchowoli, ulica 3go maja 33

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy 3go maja. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów, brak wyznaczonych miejsc postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Przed wejściem po lewej stronie umieszczono domofon, który łączy interesanta z dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. Wejście odbywa się przez drzwi otwierane na zewnątrz. Po prawej stronie znajduje się poczekalnia oraz toaleta, która nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Funkcjonariusze nie mają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a

Informujemy, że na teren Posterunku Policji w Suchowoli można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Powrót na górę strony