Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej komendy powiatowej policji w Sokółce

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Komenda Powiatowej Policji w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-22

Strona internetowa www.sokolka.policja.gov.pl z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 rok poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-06 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.sokolka.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100%. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest starszy sierżant Magdalena Afonin numer telefonu +48 477123261, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu należy kierować do Pani Elżbiety Piktel numer telefonu +48 477123261, e-mail elzbieta.piktel@sokolka.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest starszy sierżant Magdalena Afonin numer telefonu +48 477123261, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest starszy sierżant Magdalena Afoninnumer telefonu +48 477123261, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Magdalena Afonin numer telefonu +48 477123261, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce
ulica Białostocka 69b
16-123 Sokółka

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Białostockiej 69b w Sokółce. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną na gmachu budynku, nad wejściem głównym.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sokółce możliwy jest od ulicy Białostockiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po lewej i w centralnej części znajdują się poręcze. Przy schodach po lewej ich stronie znajduje się pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed wjazdem na pochylnię, po lewej stronie na ścianie budynku, umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po prawej stronie znajduje się oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. Policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Sokółce nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi za pomocą kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się w holu głównym, po prawej stronie od punktu recepcyjnego. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, obok pokoju przyjęć interesantów. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sokółce można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie budynku, po lewej stronie, przed wjazdem na pochylnię;

W pokoju interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio w punkcie recepcyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w dziale Język migowy.

 

Komisariat Policji w Dąbrowie Białostockiej

ulica Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

16-200 Dąbrowa Białostocka

Budynek Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej znajduje się bezpośrednio przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego. Siedziba komisariatu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym na gmachu budynku. Policjanci i pracownicy Komisariatu Policji w Dabrowie Białostockiej nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy bramce wejściowej po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy dla interesantów. Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bezpośrednio przy drzwiach wejściowych znajduje się poczekalnia. Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni po prawej stronie, nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Komisariatu Policji w Dabrowie Białostockiej w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej.

Do budynku komisariatu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Magdalena Afonin, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl numer telefonu +48 477123261.

 

Posterunek Policji w Kuźnicy

ulica Sokólska 20

16-123 Kuźnica

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Sokólskiej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Policjanci Posterunku Policji w Kuźnicy nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Brak jest parkingu dla interesantów.

Przy drzwiach wejściowych po prawej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy dla interesantów. Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się na wprost wejścia do budynku. W poczekalni brak jest toalety dostosowanej do potrzeb  osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Kuźnicy w obecności policjanta.

Do budynku posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Magdalena Afonin, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl numer telefonu +48 477123261.

 

Posterunek Policji w Krynkach

ulica Grodzieńska 5

16-120 Krynki

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Grodzieńskiej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem brak jest parkingu dla interesantów.

Przy drzwiach wejściowych po lewej stronie umieszczono dzwonek przywoławczy dla interesantów. Do wejścia prowadzą schody. Brak pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia znajduje się po lewej stronie. Toaleta dla interesantów znajduje się na wprost od wejścia.Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Krynkach w obecności policjanta.

Do budynku posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Magdalena Afonin, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl numer telefonu +48 477123261.

 

Posterunek Policji w Janowie

ulica Parkowa 15

16-130 Janów

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy Parkowej. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed wejściem po lewej stronie umieszczono domofon, za pomocą którego można połączyć się z dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. 

Poczekalnia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Toaleta dla interesantów znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Janowie w obecności policjanta.

Do budynku posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Magdalena Afonin, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl numer telefonu +48 477123261.

 

Posterunek Policji w Suchowoli

ulica 3-go Maja 33

16-150 Suchowola

Budynek znajduje się bezpośrednio przy ulicy 3-go Maja. Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz napisem Policja umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów. Do wejścia prowadzi pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem do budynku po lewej stronie umieszczono domofon, za pomocą którego można połączyć się z dyżurnym w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce.

Poczekalnia znajduje się po prawej stronie od wejścia. Toaleta dla interesentów znajduje się po prawej stronie od wejścia i nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku Policji w Suchowoli w obecności policjanta.

Do budynku posterunku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce starszy sierżant Magdalena Afonin, e-mail oficer.prasowy.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl numer telefonu +48 477123261.

Powrót na górę strony