Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Komenda Powiatowej Policji w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Sokółce

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowa http://www.sokolka.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

brak etykiet pól formularza,

administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.sokolka.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 95.65 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w zakresie składanych wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu, a także żądania zapewnienia dostępności należy kierować do podinspektora Zdzisława Kozaka, dzwoniąc na numer telefonu + 47 712 32 31 lub + 47 712 32 46, a także poprzez e-mail komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl

bip.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,
ul. Białostocka 69 b,
16-123 Sokółka.

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Sokółce możliwy jest od ulicy Białostockiej.

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Białostockiej 69 b w Sokółce. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku na ścianie frontalnej.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po lewej i w centralnej części znajdują się poręcze. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przed wejściem głównym.

Na początku podjazdu, po lewej stronie na ścianie znajduje się przycisk dzwonka przywoławczego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Podjazd prowadzi do wejścia głównego do budynku. Po lewej stronie przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek za pomocą, którego można przywołać policjanta.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Recepcji
i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest szklaną ścianą z drzwiami otwieranymi za pomocą karty magnetycznej, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie w holu głównym. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany
do potrzeb osób poruszających się na wózku.

  • W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie, przy Pokoju Przyjęć Interesantów. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
  • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a
    - tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" zamocowana jest na ścianie budynku po lewej stronie drzwi wejściowych, przed wjazdem na pochylnię.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Sokółce nie ma tłumacza języka migowego, jest natomiast możliwość tłumaczenia online za pomocą aplikacji Jobber. Szczegóły posiada dyżurny jednostki.

Informujemy, że na teren Komendy Powiatowej Policji w Sokółce można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, w tym dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Koordynatorem lokalnym ds. dostępności w KPP w Sokółce podinspektorem Zdzisławem Kozakiem, adres poczty elektronicznej zdzislaw.kozak@ sokolka.bk.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 712 32 31.

Powrót na górę strony